about

Invitee Members

Gautam Shah
Shree Ajit Pulp & Paper Mills Ltd.

Phone (O) :

Mobile :

E-Mail : shahgautam@shreeajit.com

Kamal Shah
Vapi Care Pharma Pvt. Ltd.

Phone (O) : 0260 2401492

Mobile :

E-Mail : kamalshah@vapicare.com

Madhubhai Mangukia
Yamuna Machine Works Ltd

Phone (O) : 2401476

Mobile : 9377846144

E-Mail : sales@yamunamachine.com

Shailendra Vispute
Bayer Vapi Pvt. Ltd.

Phone (O) :

Mobile :

E-Mail : shailendra.vispute@bayer.com