about

Invitee Members

Bhavesh Mehta
Amino Intermediates PVT LTD

Phone (O) : 2428280

Mobile : 9825146318

E-Mail : bhaveshmehta2@gmail.com

Gautam Shah
Shree Ajit Pulp & Paper Mills Ltd.

Phone (O) :

Mobile :

E-Mail : shahgautam@shreeajit.com

Kamal Shah
Vapi Care Pharma Pvt. Ltd.

Phone (O) : 0260 2401492

Mobile :

E-Mail : kamalshah@vapicare.com

Madhubhai Mangukia
Yamuna Machine Works Ltd

Phone (O) : 2401476

Mobile : 9377846144

E-Mail : sales@yamunamachine.com

Pramod Patel
Bayer Vapi Pvt. Ltd.

Phone (O) : 2400055,2400709

Mobile : 9824101501,8238037247

E-Mail : pramod.patel@bayer.com

Ramesh Shah
Best Paper Mills Pvt Ltd

Phone (O) :

Mobile :

E-Mail : best_ashar@yahoo.co.in